Odbieramy gruz, odpady budowlane, przemys�owe, niebezpieczne i inne odpady.
Gwarantujemy w�asny transport oraz bardzo konkurencyjne ceny.
Przygotowujemy niezb�dn� dokumentacj� dotycz�c� ewidencji odpad�w.

TKM Recykling Polska S.A.Lider w gospodarce odpadami

TKM Recykling Polska - O nas

Dzia�alno�� firmy TKM stanowi odpowied� na bardzo istotne wyzwanie naszych czas�w: ochron� �rodowiska. Firma pomimo swojego komercyjnego charakteru ma �wiadomo�� spo�ecznej odpowiedzialno�ci biznesu, bardzo zale�y nam na proekologicznym prowadzeniu naszej dzia�alno�ci.

Profesjonalny kontakt z klientem
Vestibulum iaculis lacinia est. Proin dictum elementat ante. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque sed dolor.
Sporz�dzanie dokumentacji ewidencji odpad�w
Proin dictum elementat ante. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque sed dolor. Aliquam congue fermentum nisl.
Bardzo dobre relacje z kontrahentami
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque sed dolor. Aliquam congue fermentum nisl. Mauris accumsan nulla.
Kr�tki czas realizacji zlece�
Vestibulum iaculis lacinia est. Proin dictume. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque sed dolor.

 

Inspiracj� dla dynamicznego rozwoju sp��ki TKM Recykling Polska byli i s� jej Partnerzy � dzi�ki wyj�ciu na przeciw ich wymaganiom dysponujemy dzi� do�wiadczeniem w dziedzinie unieszkodliwiania odpad�w, prawa ochrony �rodowiska, wysokiej klasy kadr� nieustannie podnosz�c� swoje kwalifikacje oraz profesjonalnymi procedurami pozwalaj�cymi w skuteczny spos�b wywi�za� si� z powierzonych nam zada�.

Firma TKM Recykling oferuje kompleksowe us�ugi w zakresie szeroko rozumianej gospodarki odpadami
Odbieramy gruz, odpady budowlane, odpady przemys�owe, odpady niebezpieczne i inne. Obs�ugujemy przedsi�biorstwa, gminy, r��nego typu zak�ady i organizacje dla kt�rych utylizacja odpad�w mo�e by� k�opotliwa.
Czas realizacji jest nasz� mocn� stron�, ale to ceny stawi� nas liderem na rynku!
Gwarantujemy w�asny transport, konkurencyjne ceny, terminowo�� wykonywanych us�ug.

Przygotowujemy za klienta niezb�dn� dokumentacj� dotycz�c� ewidencji odpad�w.
��cz�c nasze do�wiadczenie z innowacyjnym podej�ciem staramy si� dopasowa� do indywidualnych potrzeb klient�w
Na terenie ca�ej Polski z naszych us�ug korzystaj� zadowoleni klienci: przedsi�biorstwa przemys�owe, produkcyjne, gminy, r��nego typu zak�ady i organizacje, osoby fizyczne.

Posiadamy wszelkie potrzebne pozwolenia na przew�z i sk�adowanie odpad�w r�wnie� tych niebezpiecznych.